KOMUNIKAT: Time4BUS to nowa aplikacja na telefon z rzeczywistym rozkładem jazdy dostępna w sklepie Google Play.
Uwaga: Proszę zgłaszać uwagi do planowanego rozkładu jazdy do 09 .12.2019r.

UWAGA: Od 2019-12-16 nastąpi zmiana rozkładu jazdy.

 

REGULAMIN PRZEWOZU

ŚRODKAMI TRANSPORTOWYMI ZAKŁADU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE

 

 

 

Rozdział I

 

Przepisy ogólne

 

§ 1

 1. Niniejszy regulamin określa przepisy porządkowe oraz warunki przewozu środkami gminnego transportu zbiorowego, wykonywanego przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie.

 

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 

 1. pojeździe – rozumie się przez to środki transportowe określenie w ust. 1

 2. przewoźniku – rozumie się przez to wykonującego usługi przewozowe Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie zwany dalej ZKM.

 3. przewozie – rozumie się przez to przewóz osób, rzeczy i zwierząt wykonywany przez przewoźnika

 4. pasażerze – rozumie się przez to każdą osobę, która zawarła umowę przewozu

 5. kasowaniu biletu – rozumie się przez to wycięcie otworów na bilecie w kasowniku-dziurkaczu lub uzyskanie nadruku poprzez włożenie biletu do kasownika.

 

3. Za zawarcie umowy przewozu uważa się zajęcie miejsca w autobusie.

 

§ 2

Przepisy określające wysokość cen za usługi przewozowe, zasady korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz ustalenia dodatkowe obowiązujące w ZKM Sochaczew – reguluje Uchwała Nr XXXV/303/04 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29.11.2004 r., której tekst jednolity wywieszony jest w każdym pojeździe.

§ 3

1. Pasażerowie obowiązani są do podporządkowania się uwagom i wskazówkom wydawanym przez personel Nadzoru Ruchu ZKM, kierujących pojazdami, kontrolerów biletów oraz firm ochroniarskich współpracujących z ZKM.

 

2. W przypadku zmiany trasy kierujący pojazdem jest obowiązany poinformować pasażerów o zmianie przebiegu ustalonej trasy.

 

§ 4

Przewoźnik nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku przerw lub opóźnień w ruchu pojazdów albo zmian

 

kierunku jazdy pojazdu spowodowanych siłą wyższą, zatorami komunikacyjnymi, zamknięciem lub blokadą ulic,

 

zmianami organizacji ruchu, przyczynami natury techniczno-eksploatacyjnej, zarządzeniami wydanymi przez organy nadzoru ruchu drogowego lub inne organy uprawnione do wydawania zarządzeń i poleceń o charakterze porządkowym lub administracyjnym.

 

§ 5

1. Znalazca rzeczy pozostawionej w pojeździe powinien przekazać tę rzecz kierującemu pojazdem.

 

2. Rzeczy znalezione w pojeździe można odbierać w Zakładzie Komunikacji Miejskiej Sochaczew Al. 600-Lecia 90.

 

 

 

Rozdział II

 

Przewóz osób

 

 

 

§ 6

 

 

 

1. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na przystankach po całkowitym zatrzymaniu się

 

pojazdu.

 

2. Zabrania się wsiadania i wysiadania z pojazdu:

 

 1. w trakcie ruchu pojazdu,

 2. przed całkowitym otwarciem drzwi pojazdu,

 3. w trakcie zamykania drzwi pojazdu,

 4. po sygnale poprzedzającym uruchomienie lub odjazd pojazdu.

 

3. Pasażerowie obowiązani są opuścić pojazd na ostatnim przystanku danej linii.

 

4. Wsiadanie do pojazdu na przystankach krańcowych dozwolone jest po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy i po podjechaniu pojazdu na przystanek dla wsiadających. W czasie manewrów pojazdu na przystankach krańcowych pasażerowie nie mogą przebywać w pojeździe. W czasie złej pogody kierowca może zezwolić na wcześniejsze wejście do pojazdu poza przystankiem.

 

§ 7

Pasażerowie stojący w pojeździe podczas jazdy powinni trzymać się uchwytów i poręczy.

 

§ 8

Pasażer zamierzający wysiąść na przystanku oznaczonym „ na żądanie „ powinien wcześniej o tym uprzedzić kierującego pojazdem, a osoba zamierzająca wsiąść na takim przystanku powinna dać wcześniej znak przez wyraźne podniesienie ręki. Czynności powyższe winne być dokonane w czasie zapewniającym możliwość bezpiecznego zatrzymania pojazdu na przystanku.

 

§ 9

Kierujący pojazdem sygnalizuje odjazd z przystanku po uprzednim sprawdzeniu, czy wszystkie osoby wsiadające są wewnątrz pojazdu a wysiadające opuściły pojazd.

 

§ 10

1. W pojeździe są wydzielone i oznaczone znakiem graficznym ( piktogramem ) miejsca dla:

 

 1. osób z dzieckiem na ręku ( które przeznaczone są także dla kobiet w ciąży ),

 2. osób niepełnosprawnych

 

2. Pasażer, który zajmie tak oznaczone miejsce, obowiązany jest zwolnić je dla osób uprawnionych.

 

§ 11

1.Pasażer po wejściu do pojazdu jest obowiązany bezzwłocznie skasować bilet

 

2.W przypadku stwierdzenia, że kasownik jest nieczynny, pasażer jest zobowiązany fakt ten niezwłocznie zgłosić kierowcy

 

§ 12

1. Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi w przewozie mogą być usunięte z pojazdu lub iedopuszczone do przewozu.

 

2. Osoby uciążliwe dla podróżnych, nie posiadające ważnego biletu lub odmawiające opłacenia należności za przewóz mogą być wyproszone z pojazdu.

 

3. Pasażerowi, o którym mowa w ust 1 i 2 nie przysługuje zwrot opłaty za przejazd.

 

§ 13

W przypadkach nadzwyczajnych, takich jak np.: zagrożenie zdrowia lub życia pasażerów albo prowadzącego pojazd, popełnienia przestępstwa, rażącego naruszenia przepisów porządkowych lub inne poważne zakłócenie porządku publicznego, prowadzący pojazd uprawniony jest do zmiany ustalonej trasy przejazdu w celu skorzystania z pomocy policji lub placówki służby zdrowia.

 

 

 

§ 14

 

 

 

W pojazdach zabrania się:

 

 1. otwierania drzwi pojazdu podczas jazdy lub podczas zatrzymywania poza przystankiem,

 2. używanie w nieuzasadnionych przypadkach sygnału alarmu,

 3. zanieczyszczania i zaśmiecania pojazdu lub niszczenia jego urządzeń i wyposażenia,

 4. wychylania się z pojazdu i opierania się drzwi podczas jazdy

 5. siadania na barierkach ochronnych, poręczach i uchwytach,

 6. siadania na podłodze lub schodach pojazdu,

 7. palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych,

 8. spożywania napojów i artykułów żywnościowych, jeżeli spożycie takie może spowodować zabrudzenie odzieży pozostałych pasażerów lub zniszczenie pojazdu,

 9. przebywania w łyżworolkach, na wrotkach lub deskorolkach,

 10. gry na instrumentach muzycznych, korzystania z radioodbiorników lub zakłócania w inny sposób spokoju w pojeździe,

 11. żebrania i sprzedaży obnośnej,

 12. wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub postoju,

 13. nalepiania plakatów i ogłoszeń, rozrzucania i rozdawania ulotek oraz materiałów reklamowych,

 

 

 

Rozdział III

 

Przewóz rzeczy i zwierząt

 

 

 

§ 15

 

 

 

1. Pasażer może przewozić w pojeździe rzeczy i zwierzęta domowe jeżeli istnieje możliwość swobodnego ich umieszczenia w pojeździe, tak aby nie utrudniały przejścia i nie narażały na szkodę osób i mienia innych pasażerów, nie zasłaniały widoczności kierującemu pojazdem, nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu.

 

2. Zabronione jest umieszczanie zwierząt na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

 

 

 

 

 

§ 16

 

Zabrania się przewożenia w pojazdach:

 

1) przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie ciała lub ich mienia, albo mogą uszkodzić lub zanieczyścić pojazd,

 

2) przedmiotów mogących przeszkadzać innym pasażerom lub narażać ich na niewygody,

 

3) przedmiotów cuchnących, łatwopalnych, wybuchowych oraz innych materiałów niebezpiecznych,

 

4) przedmiotów wywołujących odczucie odrazy,

 

5) przedmiotów, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów prawa.

 

 

 

§ 17

 

Zabronione jest przewożenie zwierząt, z wyjątkiem:

 

 1. psów, pod warunkiem, że nie zachowują się agresywnie, mają założony kaganiec i trzymane są na smyczy lub na ręku a osoba przewożąca psa posiada w czasie przewozu ważne zaświadczenie potwierdzające zaszczepienie psa przeciwko wściekliźnie.

 2. małych zwierząt domowych innych niż psy, jeżeli nie są uciążliwe dla pasażerów i są umieszczone w

 

odpowiednim opakowaniu ( w koszach, skrzynkach, klatkach ) zabezpieczających przed wyrządzeniem szkody,

 

§ 18

Na żądanie osób wymienionych w § 3 ust.1 a także innych osób pasażer jest obowiązany:

 

1) zdjąć z pleców przewożony bagaż (plecak, torba, worek itp.) jeżeli jego rozmiar lub rodzaj może utrudnić innym osobom korzystanie z pojazdu,

 

2) opuścić pojazd wraz z przewożonym zwierzęciem jeżeli zwierzę zachowuje się w sposób stwarzający zagrożenie dla innych pasażerów lub mienia, lub jest uciążliwe dla pasażerów (z powodu hałasu, wyglądu, zanieczyszczenia itp.),

 

3) opuścić pojazd wraz z przewożonym bagażem, jeżeli obejmuje on przedmioty określone w & 16 regulaminu.

 

 

 

 

 

 

 

§ 19

 

 

 

 1. Pasażer obowiązany jest do zapewnienia nadzoru nad przewożonym bagażem i zwierzętami oraz podjęcia wszelkich czynności niezbędnych dla zapobieżenia możliwości powstania szkód spowodowanych przez przewożone przedmioty i zwierzęta.

 2. Za rzeczy (bagaż) i zwierzęta, które pasażer przewozi pod własnym nadzorem, przewoźnik odpowiada tylko w przypadku, gdy szkoda powstała z jego winy.

 3. Pasażer odpowiada za szkody powstałe z jego winy

 

 

 

Rozdział IV

 

Kontrola biletów

 

 

 

§ 20

 

 

 

 1. Podczas przejazdu pasażer jest obowiązany posiadać ważny bilet i wręczyć go do kontroli na każde żądanie osób uprawnionych do kontroli biletów.

 2. Pasażer jest obowiązany bez dodatkowego wezwania wręczyć osobie kontrolującej dokumenty uprawniające do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego.

 

 

 

 

 

§ 21

 

 

 

1.Osobami uprawnionymi do kontroli biletów są kontrolerzy biletów, posiadający w czasie przeprowadzania kontroli umieszczony na widocznym miejscu identyfikator zawierający:

 

 1. napis ZKM miasta Sochaczew,

 2. numer identyfikacyjny osoby dokonującej kontroli,

 3. zdjęcie kontrolującego,

 4. okres ważności,

 5. zakres upoważnienia, pieczęć i podpis wystawcy.

 

2.Kontrolę biletów może również przeprowadzać osoba prowadząca pojazd, personel Nadzoru Ruchu ZKM oraz firma ochroniarska wwspółpracująca z ZKM

 

 

 

§ 22

 

 

 

 1. Jeżeli bilet nie został skasowany pomimo takiego wymogu, pasażer nie może legitymować się takim biletem jako ważnym biletem uprawniającym do przejazdu.

 2. Pasażer nie może odstępować lub oddawać innej osobie biletu imiennego lub skasowanego biletu jednorazowego.

 3. Nieważny jest bilet zniszczony, nieprawidłowo skasowany albo użyty wcześniej przez inną osobę korzystającą z przewozu na podstawie tego biletu.

 

 

 

§ 23

 

 

 

 1. W przypadku stwierdzenia braku ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego bądź ulgowego albo ważnego biletu na przewóz zwierząt kontroler biletów wzywa do uiszczenia opłat przewidzianych w taryfie przewozowej (opłata za bilet, opłata dodatkowa).

 2. W przypadku odmowy uiszczenia opłaty kontroler ma prawo żądać od pasażera okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości i na jego podstawie wystawia wezwanie do zapłaty.

 3. W razie niezapłacenia należności i nieokazania dokumentu pozwalającego stwierdzić tożsamość kontroler ma prawo ująć podróżnego i niezwłocznie oddać go w ręce policji lub innych organów porządkowych, które mają, prawo zatrzymać podróżnego i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości.

 4. Pasażer uporczywie odmawiający okazania dokumentu tożsamości może być dowieziony do funkcjonariusza policji lub innych organów porządkowych, które mają, zgodnie z przepisami prawa, uprawnienia do ustalenia tożsamości pasażera.

 5. Wezwanie do zapłaty stanowi dowód przejazdu bez ważnego biletu i nie zastępuje biletu, ani nie upoważnia do kontynuowania jazdy.

 6. Odwołania złożone na piśmie w ciągu 7 dni od wystawionych przez osoby kontrolujące bilety - wezwań do zapłaty - rozpatruje ZKM w Sochaczewie.

 

 

 

§ 24

 

 

 

 1. W razie uzasadnionego podejrzenia, że bilet albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony albo używany przez osobę nieuprawnioną - kontroler biletów ma prawo zatrzymać bilet lub dokument za pokwitowaniem.

 2. O podejrzeniu sfałszowania biletu lub dokumentu ZKM zawiadamia prokuratora lub policję.

 

 

 

Dyrektor ZKM Sochaczew

 

 

 

PRZEPISY KARNE

 

 

 

 

 

 

Art. 87a. Podróżny, który w czasie kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu, mimo braku odpowiedniego dokumentu przewozu, odmawia zapłacenia należności i okazania dokumentu, umożliwiającego stwierdzenie jego tożsamości, podlega karze grzywny.

 

 

 

Art. 87b. Podróżny, który w czasie kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu nie pozostał w miejscu przeprowadzenia kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego albo przez osobę przez niego upoważnioną do czasu przybycia funkcjonariusza policji lub innych organów porządkowych, podlega karze grzywny.

 

 

 

Art. 87c. Orzekanie w sprawach określonych w art.87a i 87b następuje w trybie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.